• Mesleki Yeterlilik Sınavları Sınavlara İlişkin Şartlar

SINAVLARA BAŞVURU
 
Belgelendirme başvuruları “Personel Belgelendirme Talep Formu” ile QA TECHNIC’ e yapılır.

Başvuru yapmak istediğiniz alanda gereken şartları öğrenmek için sağda verilen linkte başvuru yapmak istediğiniz mesleğe tıklayınız http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/belgelendirme-programi-127/

“Personel Belgelendirme Talep Formu” na ulaşmak için tıklayınız http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/basvuru-124/

Başvuru Formu, başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalı olarak QA TECHNIC’ e elden, e-mail, faks ve kargo gibi araçlarla ulaştırılabilir. E-mail ve faks yoluyla iletilen başvuru formu ve ekleri en geç ilan edilen son başvuru tarihinden 3 (üç) gün önce ıslak imzalı olarak QA TECHNIC’ E iletilmelidir.

QA TECHNIC’ e ulaşan “Personel Belgelendirme Talep Formu” Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü veya Personel Belgelendirme Müdürlüğü İdari Sorumlusu’ na iletilir. Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü, talebi inceler ve belgelendirmenin yapılıp yapılmayacağı kararını verir. Belgelendirmenin yapılmayacağı kararı verilirse, başvuru sahibine yazılı veya sözlü olarak bildirilir.

Başvuru sahipleri “Personel Belgelendirme Talep Formu” nun ekinde aşağıdaki belgeleri de QA TECHNIC’ e sunmalıdır:

 • Öğrenim Belgesi (Diploma)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Fotoğraf
 • Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge (http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/ucret-tablosu-126/ linkinden ücretlere ulaşabilirsiniz)
 • Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

 Adaylar gerekli evraklar bilgisine http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/belgelendirme-programi-127/ linkindeki başvuru yaptığı meslek alanından ulaşabilirler

SINAV VE BELGE ÜCRETLERİNİN İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANMASI

İşsizlik sigortası fonu tarafından verilen Sınav ve Belge ücreti desteğinden yararlanabilmek için sınav ücreti ALBERK QA TECHNIC hesabına yatırılırken dekontun “AÇIKLAMA” kısmına kişisel başvurularda ad soyad ve MYK sınav ücreti ibaresi yazılacaktır.

Şirketlerin personelleri için başvurusunda toplu ücret yatırılabilir ancak dekontun açıklama kısmına “……. Adet personelin adlarına ve avanslarından MYK sınav ücretleri” yazılmalıdır ve katılacak …. Adet personelin ad-soyad, meslek ibarelerinin bulunduğu kaşeli imzalı liste verecektir. (Teşvikten yararlanmak isteyerek başvuran kişiler için şirketlere fatura düzenlenmez, Bu durum için fatura başvuran adayın kendisine düzenlenmektedir.)

SINAVLARIN PLANLANMASI VE DUYURULMASI

Sınavların planlanması ve organizasyonu Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü tarafından yapılır. Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü, sınav tarihlerini belirler ve sınav takvimini oluşturur. Oluşturulan sınav takvimi internet sitesinde http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/sinav-takvimi-128/ linkinde ilgili taraflara ilan edilir.

İlan edilen tarihlerdeki sınavlara başvuruların değerlendirilerek kabul edilmesi durumunda başvuru sahibi aday olarak “Sınava Katılacak Aday Listesi” ne kaydedilir.

SINAVLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Sınavlar, “Sınav Prosedürü” ne uygun olarak, belirlenmiş sınav yapıcılar ve gözetmenler tarafından gerçekleştirilir. Sınavların gerçekleştirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/belgelendirme-programi-127/ linkindeki başvuru yaptığı meslek alanından ulaşabilirsiniz

Tüm sınavlar, Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü tarafından uygun görülen kontenjan sağlandığında yapılır; kontenjanı dolan sınavlar için en yakın zamanda yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü’ nün bilgisi dahilinde, Genel Müdür’ ün onayıyla, kontenjan sağlanamadığında ( 5 katılımcıdan daha az başvurunun olması yetersiz kontenjan olarak kabul edilir) yada mücbir sebeplerden dolayı yapılamayan sınavlar için düzenlenecek olan sınavın tarih ve saati bir sonraki sınava aktarılır.

Başvuru esnasında 5 kişi üzerinde başvuru alınması sebebi ile açılmış olan sınavlarda sınav günü katılımcı sayısının 5 ‘in altında kalması durumunda ise tutanak ile sınav gerçekleştirilir.

Sınava başvuru yapmış, başvurusu kabul edilmiş ve parasını ödemiş olan adayın mücbir sebeplerden dolayı sınava girememesi durumunda; sonraki sınava katılma hakkı vardır.

Sınavlar, Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü tarafından soru bankalarından seçilen sorulardan oluşmaktadır.

QA TECHNIC, kesinlikle sorularını kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşmaz ve sorularının telif haklarını saklı tutar.

SINAVIN DURDURULMASI

Personel belgelendirme sınavları esnasında, can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzlukların tespiti halinde, sınava son verilebilir. Ayrıca sınavlarının yapılması esnasında sınav güvenliğini doğrudan etkileyebilecek uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, sınav faaliyeti sonlandırılabilir.

BELGELENDİRME KARARININ VERİLMESİ

Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü veya Personel Belgelendirme Müdürlüğü İdari Sorumlusu, kendisine teslim edilen Sınav sonuçları ve sınavlarla ilgili dokümanları düzenleyerek dosya halinde belgelendirme sürecinde yer almamış kişilerden seçilmiş ve ilgili belgelendirme programı için atanmış olan Karar Verici’ ye iletir. Karar Verici, ilgili belgelendirme programı gerekliliklerine göre değerlendirir ve aldığı kararı “Personel Belgelendirme Karar Sonuç Listesi” ne kaydeder. Liste, Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü veya Personel Belgelendirme Müdürlüğü İdari Sorumlusu’ na iletilir ve Karar Verici tarafından alınan karara uygun olarak işlemler yapılır

BELGELENDİRME KARARINA İTİRAZ

Sınava katılan her aday belgelendirme kararına itiraz edebilir. İtirazlar, kararın adaya bildirilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilir. QA TECHNIC’ e ulaşan itirazlar http://www.qameslekiyeterlilik.com/sinav/itiraz/ linkinde bulunan “Şikayet ve İtirazların Yönetimi Prosedürü” ne uygun olarak işlem görür.

BELGELERİN HAZIRLANMASI VE TESLİMİ

Adaylar, belgelendirme karar ile ilgili internet sitesinden bilgilendirilir. Belge almaya hak kazananların bilgileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu portalına Personel Belgelendirme Müdürlüğü Koordinatörü veya Personel Belgelendirme Müdürlüğü İdari Sorumlusu tarafından belgelerin hazırlanması için kaydedilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, QA TECHNIC Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır ve belgeler, belge sahiplerine elden veya kargo yolu ile teslim edilir.
 
Belgenin geçerliliği internet sitesinden sorgulanabilir

BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgelerin geçerlilik süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/belgelendirme-programi-127/ linkindeki başvuru yaptığı meslek alanından ulaşabilirsiniz
 
BELGE ÜZERİNDE GEÇERLİLİK TALEBİ
 
Geçerlilik süresi dolmamış belge üzerinde yer alan, belge sahibi ile ilgili bilgilerde değişiklik olması ile birlikte belge sahibi değişiklikleri gerekli dokümanlarla birlikte QA TECHNIC’ e bildirmesi durumunda, belge ücreti alınarak belge üzerinde değişiklikler yapılarak belge yeniden düzenlenir. Yeniden düzenlenen belgede, belge numarası değişmez, belgeye revizyon numarası verilir. Yenilenen belge, belge sahibi eski belgeyi QA TECHNIC’ e iade ettikten sonra teslim edilir.

SINAVLARDA BAŞARISIZ OLUNMASI VE SINAV TEKRARI

Sınav sonucunda başarısız olan adaylar, bir yıl içinde sadece başarısız oldukları birimlerden sınava girerek başarılı olmaları halinde belgelendirilebilirler. Bir yıl içinde girecekleri bu sınavlardan bir sefer için sınav ücreti alınmaz. Bu sınavda da başarısız olan adayların yeniden sınava girebilmeleri için ilgili Ulusal Yeterlilikte ön görülen süre içinde yeniden ücret ödemeksizin tekrar sınava girebilirler.

GÖZETİM

QA TECHNIC, gözetime yönelik yaptığı genel duyuruların yanı sıra, gözetim zamanı gelen belge sahiplerini tespit ederek gözetim kanıtlarının sunulmasıyla ilgili uyarıda bulunur.

 
Belgeli personel, gözetim ile ilgili istenilen kanıtları uygun bir şekilde ve zamanında QA TECHNIC’ e sunmakla yükümlüdür. Zamanında ve istenen şekilde kanıt sunulmaması durumunda, belge askıya alınır.

 
Belgeli personel, gözetim kanıtlarını eksik sunması durumunda, eksiklikleri tamamlaması için QA TECHNIC tarafından 1 ay süre verilir. Bu süre içinde eksiklikleri tamamlamayan belgeli personelin belgesi süre sonunda askıya alınır. Belgenin askıda kalma süresi 6 aydır. Bu süre içinde herhangi bir düzeltici faaliyet gerçekleştirmeyen belge sahibinin belgesi iptal edilir.

 
Gözetimler  ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/belgelendirme-programi-127/ linkindeki başvuru yaptığı meslek alanından ulaşabilirsiniz
 
 Yeniden Belgelendirme

Belge sahibi, belge süresi bitmeden, QA TECHNIC’ e yeniden belgelendirme talebinde bulunabilir. QA TECHNIC, Ulusal Yeterliliklerin gerekliliklerine uygun olarak yeniden belgelendirme talebini değerlendirir ve yeniden belgelendirme yapabilir. Yeniden belgelendirme talepleri, belge süresinin sona ermesinden bir ay önce ile bir ay sonrası arasında kalan süre içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Belge süresi sona erecek belge sahipleri, süre dolmadan 1 ay önce e-mail yoluyla bilgilendirilerek, yeniden belgelendirme hakkında bilgilendirilirler.

 
Yeniden belgelendirme  ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.qatechnic.com/hizmet/personel-belgelendirme/belgelendirme-programi-127/ linkindeki başvuru yaptığı meslek alanından ulaşabilirsiniz

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

Belgenin askıya alınması aşağıdaki nedenlerle olabilir:

 • Belgelendirilmiş kişinin “Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi” ndeki yükümlülükleri yerine getirmemesi,
 • Belgelendirilmiş kişinin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
 • Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve/veya QA TECHNIC belge ve logolarının yanlış kullanılması

 
QA TECHNIC, belgenin askıya alınması kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınması kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde QA TECHNIC’ e iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda, kayıp ilanını bir dilekçe ile QA TECHNIC’ e bildirmesi istenir.

 
Askıya alınma süresince, belge sahibi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askıda kalma süresi boyunca QA TECHNIC’ in her türlü hakkı saklıdır. QA TECHNIC, belgenin askıya alınması ile ilgili kararlar, internet sitesinde gerekçesiyle birlikte yayınlama hakkına sahiptir. Belgenin askıya alma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Karar Verici kararı ile belge askıdan kaldırılır.

 
BELGENİN İPTAL EDİLMESİ

 
Belgenin iptali aşağıdaki nedenlere olabilir:

 • Belgelendirilen kişinin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
 • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,

Belgelendirilen kişinin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak QA TECHNIC’ i eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,

Belgelendirilen kişinin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yapılmasına izin vermesi,

Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği usulündeki esasların gerçekleştirilmemesi,

Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

 
Karar Verici tarafından alınan belgenin iptali ile ilgili karar, “Personel Belgelendirme Karar Sonuç Listesi” ne kaydedilir ve söz konusu kişi bilgilendirilir. Durum “Personel Belgelendirme Belge Takip Listesi” ne de kaydedilir.

QA TECHNIC, belgenin iptali kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin iptali kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde QA TECHNIC’ e iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle kişi yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile QA TECHNIC’ e bildirmesi istenir.

Belgesi iptal edilen kişi, yeniden başvuruda bulunduğunda ilk belgelendirme başvuru prosesi uygulanır.

ULUSAL YETERLİLİKLERDE DEĞİŞİKLİKLER

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla, Ulusal Yeterliliklerde revizyon olması halinde, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde bir değişiklik yapılmaz. Yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir.
 
BİRİM BAŞARI BELGESİ

 Adayın talep etmesi halinde Birim Başarı Belgesi düzenlenebilir. Birim başarı belgesi, adayın sadece başarılı olduğu birimler için QA TECHNIC tarafından düzenlenir
 • Kategoriler

 • Haberler

 • KAYNAK KAPSAMINDAKİ ULUSAL YETERLİL
  • 7
  •  Kasım 2017
  • Metal Sektöründe MYK Çalışma Grubu tarafından güncellenen Çelik Kaynakçısı (Sevi... Devamı KAYNAK KAPSAMINDAKİ ULUSAL YETERLİL
 • Doküman Portalı Hakkında
  • 6
  •  Kasım 2017
  • Sayın müşterilerimiz;Yeni uygulamaya aldığımız “doküman paneli” ile raporlarınız... Devamı Doküman Portalı Hakkında
 • MYK - Mesleki Yeterlilik Kurumu Duy
  • 2
  •  Kasım 2017
  • Mesleki Yeterlilik Kurumunun önem arz eden duyurusu aşağıdaki gibidir. .Sayın il... Devamı MYK - Mesleki Yeterlilik Kurumu Duy
 • ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİT
  • 24
  •  Ekim 2017
  • Tıbbi cihazlar endüstrisi kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 13485’ in gü... Devamı ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİT
 • ISO/IEC 27006:2015 STANDARDI GEÇİŞİ
  • 24
  •  Ekim 2017
  • ISO/IEC 27006:2015 BGYS Tetkik ve Belgelendirilmesini Yapan Kuruluşlar İçin Şart... Devamı ISO/IEC 27006:2015 STANDARDI GEÇİŞİ
 • TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi (TBD
  • 24
  •  Ekim 2017
  • TÜRKAK (Türk Akreditasyon kurumu) tarafından akredite edilmiş olan kuruluşlara i... Devamı TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi (TBD
Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş
 • Facebook
 • Twitter
 • Google
MYK Mesleki yeterlilik Sınavları
Destek Hattı
Kalite Yönetim Sistemleri
TR - 0216 572 4910 - 11