• Kalite Yönetim Prensipleri (Bölüm 1)

 • Facebookta Paylaş twitter linkedin
Kalite Yönetim Prensipleri (Bölüm 1)
Kalite yönetim prensipleri 1 Yıl, 2 Ay önce Başarı: 18 Karma+ Karma- Bir kuruluşu başarılı bir şekilde yönetmek için, sistematik ve şeffaf yönetim şarttır ve aşağıdaki kalite yönetim prensiplerine dayanır. Bu prensipler sırasıyla 1-Müşteri odaklılık Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır, bu nedenle müşterilerinin şimdi ve gelecekteki gereksinimlerini anlamalı, onların koşullarını yerine getirecek şekilde organize olmalıdır. 2-Liderlik Lider, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Bunlar, kişilerin kuruluşun hedeflerini başarmasına tam olarak katılımını sağlamak için ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir. 3-Yönetime katılım Her seviyedeki çalışanlar kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı, yeteneklerini kuruluş yararına kullanmasını sağlar 4-Proses yaklaşımı İstenilen sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli elde edilir. 5-Sistem yaklaşımı Birbiri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflere ulaşmada ve başarıda kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlar. 6-Sürekli iyileştirme Toplam performansın sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır. 7-Kararlarda gerçekçi yaklaşım. Etkin kararlar, verilerin analizlerine ve bilgiye dayanır. 8-Karşılıklı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri Bu yönetim prensiplerinin başarılı olarak kullanımı, taraflara iyileştirilmiş parasal dönüşler, değer yaratılması ve arttırılmış karlılık gibi faydalar getirir. Altı Sigma Nedir ? Yazarlar Altı Sigmaamp;8217;yı; bir yönetim stratejisi (Motorola ve diğer çok sayıda şirketi olağanüstü başarılara taşıyan yönetim stratejisi), bir hedef ( milyonda 3.4 den daha az hata oranı ile müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi), istatistik yöntem ( ürün ve proseslerdeki değişkenliği azaltmak için kullanılan ileri istatistik yöntem) ve kültürel değişim süreci (şirketin müşteri memnuniyeti ve karlılığını artırarak rekabetçi konumunu güçlendirmesi için gerekli kültürel değişim süreci) olarak tanımlamaktadırlar. Ancak bu tanımların hiçbiri Altı Sigma yaklaşımını tüm yönleri ile ortaya koyacak bir tanım olarak tek başlarına yeterli olmamaktadırlar. Daha etraflı sayılabilecek başka bir tanım ise amp;8220;Organizasyonun temel süreçlerini müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, değerlendirmek ve iyileştirmek için, şimdi ve gelecekte, tüm çalışanların bilgilerinin ve kantitatif metodların etkin olarak kullanılmasıdır.amp;8221;şeklindedir. ISO/ TS 16949 OTOMOTİVDE KALİTE YöNETİM SİSTEMLERİ Atilla Filiz Globalleşen dünyada büyük ölçüde rekabete dayanan ekonomik sistem içinde ticaret, mal ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak iyileştirme kuralına uymak zorundadır. Çünkü; ürün ve hizmetin iyilik ölçüsü konusunda son karar müşteriye aittir ve buna müşteri tatmini adı verilmektedir. Sorun oluşmadan çözümleri oluşturulur, tasarım yoluyla ürün ve hizmet yapılarına üstünlük ve kusursuzluk katılırsa kusur önlenmiş olur. Bu da kaliteyi oluşturur. Buradan kalitenin müşteri odaklı olduğu açıklıkla görülmektedir. ISOamp;8217;nun ( International Organization for Standardization) kalite tanımı : amp;8220;Kalite bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan, özelliklerin toplamıdıramp;8221;şeklindedir. Globalleşen dünyada büyük ölçüde rekabete dayanan ekonomik sistem içinde ticaret, mal ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak iyileştirme kuralına uymak zorundadır. Çünkü; ürün ve hizmetin iyilik ölçüsü konusunda son karar müşteriye aittir ve buna müşteri tatmini adı verilmektedir. Sorun oluşmadan çözümleri oluşturulur, tasarım yoluyla ürün ve hizmet yapılarına üstünlük ve kusursuzluk katılırsa kusur önlenmiş olur. Bu da kaliteyi oluşturur. Buradan kalitenin müşteri odaklı olduğu açıklıkla görülmektedir. ISOamp;8217;nun ( International Organization for Standardization) kalite tanımı : amp;8220;Kalite bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kaabiliyetine dayanan, özelliklerin toplamıdıramp;8221;şeklindedir. Dr. Noriaki Kano; müşteri memnuniyeti açısından kalitenin beş temel öğesini şöyle tanımlamaktadır. Bu beş öğenin üçü özel bir öneme sahiptir : Beklenen kalite , tatmin eden kalite, ve memnun eden kalite. ( Diğer ikisi önemsenmeyen kalite ve ters kalitedir.) Beklenen kalite, müşterinin beklediği ve dolayısıyla ayrıca talep etmeye gerek duymadığı özellikleri belirtir. Bu özellikler varsa , müşteri memnunsuzluk göstermez; ama olmadığında müşteri memnun olmaz. Tatmin eden kalite, müşterinin özel olarak talep ettiği özellikleri belirtir. Bu özellikler bulunmadığında müşteri tatmin olmaz. Tatmin eden kalite müşteri beklentilerini karşılar ancak aşmaz. Memnun eden kalite, müşterinin istemediği-zira varlığından haberdar olmadığı- özellikleri belirtir. Bu özellikler bulunduğunda, müşteri çok memnun olur; ama bu özellikler bulunmadığında müşteri memnuniyetsizlik göstermez. Memnun eden kalite müşterinin beklentilerini karşılar ve onu memnun eder. Beklenen kalite memnuniyetsizliğini önleyebilmelidir. Tatmin eden kalite müşteri beklentilerini karşılayarak onları tatmin edecek şekilde olmalıdır. Memnun eden kalite müşteri beklentilerini aşarak onları memnun etmelidir. Kalite Yönetimi Kalite yönetimi, stratejik planlama, kaynakların tahsisi ve kalite planlaması, işletilmesi ve değerlendirilmesi gibi kalite için yapılan faaliyetleri kapsar. Genel yönetim fonksiyonunun kalite politikasını tespit eden ve uygulayan bölümüdür. Bu tanımda ki; müşteri şartlarının girdi olarak algılanması , Ürün veya hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında sürekli ölçme, analiz ve iyileştirmelerin, yönetim sorumluluğu bilinci ve kaynakların yönetimi bir çember olarak düşünülürse, müşteri memnuniyetine uyan ürün yada hizmet çıktısı kaliteyi tanımlar ve kalitede sınır yoktur. Sürekli iyileştirme kavramını şu sözcükle daha anlamlı kılmak olasıdır.amp;8221; İyi, çok iyinin düşmanıdır.amp;8221; Çünkü iyi ile yetinenler daha iyiye ulaşamazlar. Daha iyinin olabileceği varsayımı döngüyü sonsuza dek uzatır ve amp;8220;sürekli iyileştirmeamp;8221; kavramı oluşur. Kalite Yönetim Sistemi genel şartları Kuruluşun uluslararası standartların şartlarına uygun bir kalite yönetimi sistemini oluşturması, dokümanlaştırması, uygulaması, sürekliliğini sağlaması ve etkinliğini sürekli iyileştirmesi genel şart olarak konulmuştur. Kuruluş; -Kalite yönetim sistemi için gerekli olan prosesleri ve kuruluştaki uygulamalarını tanımlamalı, -Prosesin akışını ve birbiri ile ilişkilerini ve etkileşimlerini, etkin olarak uygulanması ve kontrolü için gerekli ölçütleri ve yöntemleri belirlemeli -Prosesleri gerçekleştirmek ve izlemek için gereken kaynak ve bilginin hazır bulundurulmasını sağlamalı, izlemeli, ölçmeli ve analizlerini yapmalıdır. -Planlanmış sonuçları elde etmek ve sürekli iyileştirmek için gerekli önlemleri uygulamalıdır. Ürün şartlarının uygunluğuna etki eden bir prosesi dışardan temin etmeye karar verme ya da buna mecbur kalma , dışardan temin edilen proseslerin kalite yönetim sistemi içinde güvence altına alınmasını sağlamayı ve sistem içinde bunun nasıl sağlanacağını tanımlamayı gerekli kılar. Çünkü, tartışmasız bir gerçektir ki : Bütün dış kaynaklı proseslerin üreticisi tarafından yönetiliyor yada kontrol ediliyor olması; kuruluşun müşteri şartlarının bütününü yerine getirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Toplam kalitenin işletme için önemi Her kuruluş kalite yönetimini uygular Ancak amaçlar farklı olduğu her işletmenin kendi sistemini bulması ve uygulaması gerekir. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri müşteri talebine bağlıdır. İşletmelerin müşteri taleplerini önceden saptayıp ona uygun değişimi sağlamaları hayatiyetleri için önem taşır. Üretim işletmelerinin hayatını devam ettirmesi, arzettiği malınnın talep bulması ile mümkündür. Yüksek düzeyde kar etmenin ve hayatta kalmanın yolu toplam kaliteden geçer. Dökümantasyon şartları Kalite politikası ve kalite hedeflerinin dokümanlaştırılmış beyanlarını, kalite el kitabını, standardın şartı olan dokümante edilmiş prosedürleri, üretimin etkin olarak planlama, uygulama ve yönetimini güvence altına alacak, gereksinim duyulan koşulları ve standardın gerektirdiği kayıtları içermelidir. Bir uluslararası standartta amp;8220; dokümante prosedüramp;8221; tanımlaması ; bu prosedürün yazılı hale getirildiği, uygulandığı ve sürekliliğinin sağlanmış olduğu anlamını taşır. Doğaldır ki Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunun kapsamı işletmelerin büyüklüğüne, faaliyet alanına prosedürlerin karmaşıklık ve birbirleri ile ilişki ve etkileşimlerine ve personelin yeterliliğine bağlı olarak kuruluşlar arasında farklılıklar gösterebilir. Kalite el kitabı Kalite el kitabı Kalite yönetim sisteminin istisnaların ayrıntı ve nedenlerini, dokümante prosedürlerin veya onların dayandırıldığı proseslerin aralarındaki etkileşimin ilişkilerini tanımlamasını içerecek şekilde oluşturulması ve sürekliliği sağlanmalıdır. Dokümanların Kontrolü Kalite yönetim sistemi için gerekli dokümanlar denetlenmeli,amp;8221;kayıtlaramp;8221; olarak tanımlanan belgelerin , kolay tanımlanabilir, kolay ulaşılabilir ve anlaşılabilir olacak biçimde ; tanımlanması, korunması, saklama süresi ve elden çıkartılma şekli için koşulları belirleyen dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır. Ayrıca dokümanın yayımlanmadan önce : 1-Yeterlilik açısından onaylanması, 2-Dokümanların gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncellenmesi ve tekrar onaylanması 3-Değişiklik ve geçerli revizyon durumlarının tanımlanması, 4-Geçerli dokümanların ilgili baskılarının kullanım yerinde hazır bulundurulması 5-Okunaklı kolay tanınabilir, kolay ulaşılabilir olmaları, 6-Dış kaynaklı dokümanların tanımlanması ve dağıtımlarının kontrollü olması, 7-Güncelliğini yitiren dokumanların istem dışı kullanımının önlenmesi ve- herhangi amaçla saklanıyorsa; bunların da uygun bir biçimde tanımlanmasını gerektirir. Teknik spesifikasyonlar ve Kayıtların kontrolü Müşterinin bütün tasarım standartlarını ve yaptığı değişikliklerin zamanında gözden geçirilmesini ve yerine getirilmesini sağlamak için kuruluş, bir prosese sahip olmalıdır. Bu prosesin ya da proseslerin teknik özelliklerinin standartlaştırılması ve tanımlanması ve yerine getirilmesi beklenir. Kalite yönetim sisteminin şartlarına uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için kayıt sistemi önemlidir. Kayıtlar okunabilir , kolaylıkla ayırt edilebilir, tekrar elde edilebilir olmalıdır Kalite yönetim prensipleri Bir kuruluşu başarılı bir şekilde yönetmek için, sistematik ve şeffaf yönetim şarttır ve aşağıdaki kalite yönetim prensiplerine dayanır. Bu prensipler sırasıyla 1-Müşteri odaklılık Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır, bu nedenle müşterilerinin şimdi ve gelecekteki gereksinimlerini anlamalı, onların koşullarını yerine getirecek şekilde organize olmalıdır. 2-Liderlik Lider, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Bunlar, kişilerin kuruluşun hedeflerini başarmasına tam olarak katılımını sağlamak için ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir. 3-Yönetime katılım Her seviyedeki çalışanlar kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı, yeteneklerini kuruluş yararına kullanmasını sağlar 4-Proses yaklaşımı İstenilen sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli elde edilir. 5-Sistem yaklaşımı Birbiri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflere ulaşmada ve başarıda kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlar. 6-Sürekli iyileştirme Toplam performansın sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır. 7-Kararlarda gerçekçi yaklaşım. Etkin kararlar, verilerin analizlerine ve bilgiye dayanır. 8-Karşılıklı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri Bu yönetim prensiplerinin başarılı olarak kullanımı, taraflara iyileştirilmiş parasal dönüşler, değer yaratılması ve arttırılmış karlılık gibi faydalar getirir. YöNETİM SORUMLULUĞU Üst yönetimin liderliği, taahhüdü ve aktif katılımı, etkin ve verimli bir kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için esastır. Bunun için müşteri tatmini oluşturmak, devamlılığını sağlamak ve artırmak gereklidir. Bu da Kuruluşun amacıyla tutarlı vizyon, politikalar ve stratejiler oluşturulması, çalışanlara güven verecek ve geliştirecek yönetim tarzı, iyileştirme proje ve politikalarına yeni metotlar çözümler ve ürünler araştırma, geri besleme, etkin ve verimli destek projeler ve çalışanların katılımını teşvik edecek ortam oluşturma gibi politikalarla sağlanır. Üst yönetim planlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını belirleme için kuruluşun performansının ölçülmesi metotlarını da tarif etmelidir. Bu metotlar; finansal ölçme, proses performansı ölçümü, Kıyaslama ve üçüncü taraf ölçümü (dış ölçme), müşterilerin, kuruluş içinde çalışanların tatmininin değerlendirilmesi ve yönetimce tanımlanan diğer başarı faktörlerinin ölçülmesi ile elde edilecek bilgiler kalite yönetimi sisteminin sürekli iyileştirilmesinde itici güç olması için yönetime veri sağlar. Yönetimin taahhüdü Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için taahhütlerini yerine getirmelidir. Bunlar : -Kuruluşa yasal ve mevzuat şartları kadar müşteri şartlarının yerine getirilmesinin, -Kalite politikasının oluşturulması, kalite hedeflerinin belirlenmesi, yönetimin gözden geçirme faaliyetinin ve gerekli kaynakların bulunabilirliğinin sağlanmasıdır. Müşteri Odaklı üretim Müşteri odaklı üretimde kaliteyi müşteri belirler. İşletmelerde üretimde belirlenen kalitenin bu özelliği Toplam kalite uygulamasının en önemli özelliğidir. En çok yarar sağlayacak özelliktir. Üst yönetim iç ve dış müşteri isteklerini iyi bilmeli ona göre üretim yapmalıdır. Burada iç müşteri işletme içinde çalışanlardır. İşletme içi personelin varlığı, gelişimi ve ekonomik gücü işletme için önem taşır. Bu müşterinin de başka işletmeye gitmesini engellemenin yolu gereksinimlerini bilmek ve onlara hitap etmektir. Dış müşterilerle ilişki kurmak onların gereksinimlerini belirlemek zaman alıcıdır. Dış müşteri ile ilişkilerde onları dinlemek, istek ve gereksinimlerini saptamak, anlaşmaya varabilmek için gerekli esnekliği sağlamak sonuçları ölçebilmek, gerekli düzeltmeler, hatasız olarak müşteriye ulaşım ve müşteri memnuniyeti oldukça önemli uzun zaman ve yüksek maliyet ister. tatmininin artırılması amacına yönelik olarak, müşteri şartlarını belirlendiğinden bu şartların yerine getirilmiş olmasını sağlanmalıdır. Bunlar; amp;8226; Teslim ve teslimden sonrası faaliyetler için müşteri tarafından belirlenmiş şartlar, amp;8226; Müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya bilinen ve amaçlanan kullanım için gerekli olan şartları, amp;8226; Ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, amp;8226; Kuruluş tarafından belirlenen ilave şartları belirlemelidir. Kalite yönetim sistemi performansının ölçmelerinden biri olarak, kuruluş, müşteri şartlarını ne dereceye kadar karşılayıp karşılamadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgiyi izlemelidir.Bu bilgiyi elde etmek ve kullanmak için metotlar belirlenmelidir. İhtiyaçlar ve beklentiler Her kuruluş için Müşteriler, kuruluş içinde çalışanlar, kuruluş sahipleri / yatırımcılar, tedarikçiler ve kuruluşun ürünlerinden etkilenen topluluk için bir beklenti ve ihtiyaç söz konusudur. Kuruluşun başarısı; mevcut ve potansiyel müşteriler ile son kullanıcıların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması ve doyurulmasına bağlıdır. Bunun saptanabilmesi içinde kuruluşun ilgili tarafları tanımlaması, bunların ihtiyaçlarına dengeli bir biçimde cevap verebilmesi, tanımlanmış ihtiyaçları ve beklentileri şart olarak kabul etmesi, bunları kuruluşa duyurması ve bu şartları sağlamak için proses iyileştirme üzerine odaklanması gerekir. Bunun sağlanabilmesi içinde yönetimin; müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, ana ürün karakteristiklerini belirlemek, pazardaki rekabeti, olanakları, zayıflıkları, avantajları tanımlamak ve değerlendirmek gibi analizlere ihtiyacı vardır. Müşteri ya da son- kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri ürünle ilgili olarak aşağıdaki şekilde tanımlanabilir: Uygunluk, bağımlılık, bulunabilirlik, teslim, fiyat, ömür, maliyet, ürün güvenliği, ürün sorumluluğu ve çevresel etki Kuruluş, tanınma, iş tatmini ve kişisel gelişme için kuruluştaki insanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımlar. Böyle bir yaklaşım insanların ilgisinin ve motivasyonunun mümkün olduğu kadar güçlü olmasına yardımcı olur. Kuruluş, sahiplerin ve yatırımcıların tanımlanmış ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan mali ve diğer sonuçları tarif eder. Yönetim, hem kuruluş hem de müşteri için değer yaratmak amacıyla, tedarikçiler ile ortaklıklar kurulmasının kuruluşa getireceği potansiyel faydaları dikkate alır. Bir ortaklık, bir ortak stratejiye, kazançlar ve kayıplar kadar bilgi paylaşımına dayanır. Kuruluşun toplumla ilişkisinde dikkate alacağı hususların başında; sağlık ve güvenlik, enerji ve doğal kaynakların korunmasını içeren çevresel etkiler, yasal mevzuatlarla ilgili uygulanabilir koşulların tanımlanması ve kuruluşun ürünleri, proses ve faaliyetlerinin mevcut ve potansiyel etkilerinin tanımlanması gelmektedir. Müşteri beklentilerinin özü alım gücü ve malın fiyatı ile yakından ilgilidir. Fiyat düşük ise malın alım veya tüketimi gerçekleşir. Aksi takdirde tüğketimin gerçekleşmesi söz konusu değildir. Yasal mevzuatlarla ilgili şartlar Yönetim, ürünlerine uyguladığı yasal mevzuat şartlarını kalite yönetim sisteminin parçası olarak görür ve mevcut ve olası şartlara ahlaki, etkin ve verimli uyumun geliştirilmesi, İlgili tarafların mükemmel uyumdan sağladığı yararlar ve toplum çıkarlarının korunmasında kuruluşun rolünü önemsemelidir. Kalite politikası Üst yönetim, kalite politikasını, kuruluş performansının iyileştirilmesine doğru yönlendirmede bir araç olarak kullanır. Kuruluşun kalite politikası kuruluşun genel politikalarının ve stratejisinin eşit ve tutarlı bir parçası olur. Kalite politikasının oluşturulmasında dikkate alınacak hususlar ise: -Kuruluşun başarılı olması için gereken iyileştirmenin seviyesi ve tipi -Müşteri tatmininin beklenen veya arzulanan derecesi, -Kuruluşta çalışanların gelişimi, -İlgili diğer tarafların ihtiyaçları ve beklentileri, -ISO 9001 standardı şartlarının ilerisine geçmek için kaynaklar ve -Tedarikçilerin ve ortakların potansiyel katkıları Kalite politikası -Üst yönetim vizyonu ve kuruluşun geleceği için strateji ile tutarlı olan, -Kalite hedeflerinin kuruluşta anlaşılması ve izlenmesine izin veren -Üst yönetimin kalite için taahhüdünü ve hedeflerin başarılması için yeterli kaynakların sağlandığını gösteren, -Üst yönetimin açık liderliği ile kuruluşta kalite için bir taahhüdün geliştirilmesini amaçlayan, -Müşterilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tatminini ile ilgili olarak etkin bir şekilde formüle edilmiş ve kolay anlaşılır ve periyodik olarak sürekli uygunluğu gözden geçirilmesini sağlamalıdır. PLANLAMA Planlama, örgütleme,yönetme ve denetleme tipi, amacı, yaptığı işin zorluğu ne olursa olsun tüm işletmeler için gerekli görevlerdir. Doğal olarak bu görevin yerine getirilmesi için kullanılan teknikler işletmelerin bünyesine göre değişir. ( tuğla , iplik, plastik, otomotiv vb.) Üretim planlaması; gelecekteki üretim faaliyetlerinin düzeylerini veya limitlerini belirleyen fonksiyondur. Kalite planlaması ve hedef planlaması boyutları ise şöyle tanımlanabilir: Kalite planlaması Kalite hedeflerini kuruluş içinde, ürün için karşılanması gerekli olan şartları ilgili fonksiyon ve seviyelerde oluşturulmasının sağlanmasıdır. Kalite hedefleri ölçülebilir olmalı ve kalite politikası ile tutarlı olmalıdır.Yönetim, kuruluşun kalite planlaması için sorumluluk alır. Bu planlama kuruluşun kalite hedefleri ve stratejisi ile tutarlı şartların, etkin ve verimli bir şekilde karşılanması için gereken proseslerin tarif edilmesi üzerine odaklanır. Etkin ve verimli planlama için girdiler aşağıdakileri içerir: -Kuruluşun stratejileri, -Tarif edilmiş kuruluş hedefleri, -Müşterilerin ve ilgili diğer tarafların tarif edilmiş ihtiyaçları ve beklentileri, -Yasa ve mevzuatlarla ilgili şartların değerlendirilmesi, -Ürünlerin performans verilerinin değerlendirilmesi, Geçmiş deneyimlerden alınan dersler, İyileştirme için belirlenen olanaklar ve İlgili risk değerlendirmesi ve risk azaltma verileri. Kuruluş için kalite planlamasının çıktıları, ürün gerçekleştirme ve aşağıda ki destek proseslerini tarif eder: -İhtiyaç duyulan beceriler ve bilgiler, proses iyileştirme planlarının uygulanması için sorumluluk ve yetki -Mali ve alt yapı gibi gerekli kaynaklar, -Performans iyileştirmesinin başarısını değerlendirmek için sistematik ölçüler, metotlar ve araçlar,iyileştirme için ihtiyaçlar, -Proseslerinin etkinliğini ve verimliliğini sağlamak için çıktıların sistematik olarak gözden geçirilmesi. Kalite yönetim sisteminin planlanması Yönetim; kalite hedefleri de dahil olmak üzere genel şartları yerine getirmek için kalite yönetim sisteminin planlanmasını, değişiklikler planlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamalıdır Sorumluluk, yetki ve iletişim Üst yönetim, sorumlulukların, yetkilerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin tanımlanmasını ve kuruluş içinde iletişimini sağlamalıdır. Bunlar için de sorumluluğu ve yetkiyi tanımlamalı ve duyurmalıdır. Çalışanlara, kalite hedeflerinin başarılmasına katkı sağlamak ve çalışanların ilgilerini, motivasyonlarını ve taahhütlerini sağlamak için sorumluluklar ve yetki gereklidir. Kalite sorumluluğu Şartları uygun olmayan ürünler ve prosesler ile ilgili olarak düzeltici faaliyetlerden sorumlu ve yetkili yöneticiler ivedilikle bilgilendirilmelidir. Ürün kalitesinden sorumlu personelin; kalite sorunları giderilinceye kadar üretimi durdurma yetkisi olmalıdır. Üretim operasyonlarında tüm vardiyalarda ürün kalitesini sağlamak için kalite güvenceden sorumlu veya bu işle görevlendirilmiş personel bulunmalıdır. Yönetim temsilcisi Üst yönetim, diğer sorumluluk alanlarına bakılmaksızın aşağıda belirtilen yetki ve sorumluluklara sahip olacak yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamalıdır: -Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak, -Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında üst yönetime rapor vermek, -Kuruluşta, müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak. İç iletişim Kuruluşun yönetimi, kalite politikası, şartlar, hedefler ve başarılarını duyurmak için etkin ve verimli bir prosesi tarif eder ve uygular. Bu gibi bilgilerin sağlanması kuruluşun performans iyileştirilmesinde yardımcı olabilir ve çalışanlarını kalite hedeflerinin başarılmasında doğrudan ilgili hale getirir. Yönetim, çalışanların katılım aracı olarak, kuruluştakilerden geri beslemeyi ve bunlarla iletişimi aktif olarak teşvik eder. İletişim faaliyetlerini iş alanlarında yönetim liderliğinde iletişim, başarının tanınması için takım brifingleri ve toplantılar, ilan tahtaları, dahili gazeteler, elektronik posta gibi işitsel ve görsel araçlar ile çalışan araştırması ve tavsiye şemaları birer örnektir. Yönetimin gözden geçirilmesi Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin ve veriminin doğrulanmasının ötesinde kuruluşun bütününe uzanan ve sistemin verimini de değerlendiren bir proseste yönetimin gözden geçirme faaliyetini geliştirir. Bunun için planlanmış aralıklarla gözden geçirme, iyileştirme için değerlendirme fırsatları, kalite politikası ve kalite hedefleri de dahil olmak üzere üst yönetimin liderliği ile teşvik edilen, açık tartışma ve girdilerin değerlendirilmesi ile yeni fikirlerin karşılıklı değişimi için platformlar oluşturulur. Gözden geçirmenin sıklığı kuruluşun ihtiyaçlarına göre tayin edilir. Elde edilen çıktılar, kuruluşun performans iyileştirmesi için planlamada kullanmak amacı ile veri sağlar. Verim ve değerlendirme girdisi Kalite yönetim sisteminin etkinliği kadar verimini de değerlendirmek için girdiler, müşteri ve diğer ilgili tarafları dikkate alır ve aşağıdaki hususları içerir: -Kalite hedeflerinin ve iyileştirme faaliyetlerinin durumu ve sonuçları, -Tetkiklerin ve kuruluşun kendi kendine değerlendirmesinin sonuçları, -İlgili tarafların tatmini hakkında geri-besleme ( bunların katılımı noktasında), -Teknoloji araştırma ve geliştirme gibi pazarla ilgili faktörler ve rakiplerin performansı, -Kıyaslama faaliyetlerinden elde edilen sonuçlar, -Tedarikçilerin performansı, -İyileştirme için yeni fırsatlar, -Proses kontrolü ve ürün uygunsuzlukları, -Piyasa değerlendirmesi ve stratejileri -Stratejik ortaklık faaliyetlerinin durumu, -Kalite ile ilgili faaliyetlerin mali etkileri, -Mali, sosyal ve çevresel şartlar gibi kuruluşu etkileyebilen diğer faktörler ve ilgili yasa ve mevzuat değişiklikleri. Yönetimin verim analizi girdisi, aşağıda belirtilenler hakkındaki bilgileri içermelidir: -Tetkiklerin sonuçları -Müşteri geri beslemesi -Proses performansı ve ürün uygunluğu -önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu -Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler -İyileştirme için öneriler Analiz çıktısı Yönetimin yapacağı analiz ve gözden geçirmelerin kalite yönetim sisteminin doğrulanmasının ötesinde genişletilmesi ile, yönetimin analiz çıktıları, üst yönetim tarafından iyileştirme proseslerine girdiler olarak kullanılabilir. Üst yönetim, kuruluşun performans iyileştirmesi fırsatlarını tanımlanmasında güçlü bir araç olarak, bu analiz prosesini kullanabilir. Analiz takvimi, kuruluş için stratejik planlamanın kapsamında, zamanında veri sağlanmasını kolaylaştırır. Seçilen çıktı, çalışanlara, yönetimin analiz prosesinin kuruluşa yarar sağlayacak yeni hedeflere nasıl yön ve yol verdiğini göstermek için duyurulur. Verimliliğe katkıda bulunmak için ilave çıktılara aşağıdakiler örnek gösterilebilir -Ürünler ve prosesler için performans hedefleri -Performans iyileştirme hedefleri -Kuruluş yapısının uygunluğuna ve kaynaklara değer biçilmesi -Pazarlama ve ürünler için stratejiler, inisiyatifler, müşterilerin ve diğer ilgili tarafların tatmini -Tanımlanmış riskler için zararı önleme ve hafifletme planları -Kuruluşun gelecekteki ihtiyaçları bakımından stratejik planlama için bilgi. Burada söz edilenlere ilave olarak kayıtların, sürekli etkinliği ve kuruluşa katma değer sağlamak amacıyla izlenebilirliğinin teminini ve kendi içinde yönetimin gözden geçirme prosesinin değerlendirilmesini kolaylaştırmak için yeterli olmalıdır. Bu çıktının; -Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesi, Kaynak ihtiyaçları ile ilgili kararları ve faaliyetleri içermesi beklenir.
 • Kategoriler

 • Haberler

 • BASINDA ALBERK QA TECHNIC
  • 10
  •  Haziran 2016
  • Transmedya Haber sitesi, firmamızı tanıtıcı haber paylaşımında bulundu. Haberin ... Devamı BASINDA ALBERK QA TECHNIC
 • 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü
  • 7
  •  Haziran 2016
  • Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyo... Devamı 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü
 • Türkiyede İş Sağlığı ve Güvenliği A
  • 13
  •  Mayıs 2016
  •  Yıldız Teknik Üniversitesi Koordinatörlüğü ve Üsküdar Üniversitesi İşbirli... Devamı Türkiyede İş Sağlığı ve Güvenliği A
 • 2016 Avrasya Asansör Fuarı
  • 22
  •  Nisan 2016
  • ALBERK QA Technic olarak;  2016 Avrasya Asansör Fuarı 7. Hol A07 alanında z... Devamı 2016 Avrasya Asansör Fuarı
 • 40 Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik
  • 11
  •  Nisan 2016
  • Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesle... Devamı 40 Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik
 • İşsizlik Sigortası Fonundan Karşıla
  • 11
  •  Nisan 2016
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınc... Devamı İşsizlik Sigortası Fonundan Karşıla
Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş
 • Facebook
 • Twitter
 • Google
bülten izin
Destek Hattı
Kalite Yönetim Sistemleri
TR - 0216 572 4910 - 11